...ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่เว็บบล็อก กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด เพื่อการเรียนการสอนของคุณครูโรงเรียนถาวรานุกูล จังหวัดสมุทรสงคราม...

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือฯ ม.2 ปีการศึกษา 2554

           กำหนดการกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสิอ เนตรนารี และยุวกาชาดระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2554 ณ ค่ายพักแรมลูกเสือ สวนสัตว์เปิดซาฟารี ปาร์ค จังหวัดกาญจนบุรี ... อย่าลืม..อย่าพลาด..กับกิจกรรมสนุกๆ มากมากย หลากหลายรูปแบบนะคะ.....

วันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2554

กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด โรงเรียนถาวรานุกูล

หลักสูตรการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือ
                ในฐานะที่คณะลูกเสือแห่งชาติ (The National Scout Organization of Thailand: NSOT) เป็นสมาชิกขององค์การลูกเสือโลก (World Organization of the Scout Movement: WOSM) จะต้องปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ หลักการ และวิธีการของการลูกเสือ ตามที่องค์การลูกเสือโลกได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดแล้ว คณะลูกเสือแห่งชาติ ยังยึดมั่นในวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติลูกเสือ (ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2528 และปฏิบัติตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษ พ.ศ. 2509 การเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือ เดิมเป็นกิจกรรมเลือก ต่อมาไก้แก้ไขเป็นกิจกรรมบังคับ และแก้ไขอีกครั้งเป็นวิชาบังคับเรียน แต่เมื่อประเมินผลแล้วเห็นว่าไม่ประสบผลสำเร็จ จึงแก้ไขเป็นกิจกรรมบังคับเลือก จนถึง พ.ศ. 2544 กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้กำหนดให้สถานศึกษาใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 เป็นต้นไป โดยกำหนดให้กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ อยู่ในกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน